Nabór urzędowych lekarzy weterynarii

Ogłoszenie o naborze do czynności zleconych na 2024 rok

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim poszukuje kandydatów do realizacji niżej wymienionych czynności w ramach umowy wyznaczenia:

 1. szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,
 2. sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,
 3. badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,
 4. sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt gospodarskich kopytnych, drobiu, zajęczaków i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, o których mowa w ust. 1.2-1.4 i 1.6 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm. – Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), zwanego dalej,rozporządzeniem nr 853/2004”, w tym badania, badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem w czasie uboju przepisów o ochronie zwierząt,
 5. badania mięsa zwierząt łownych,
 6. sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, przetwórstwem mleka oraz przechowywaniem produktów mleczarskich i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,
 7. pobierania próbek do badań w zakresie:

– bezpieczeństwa żywności,

– innym niż określony w tiret pierwszym,

 1. badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni,
 2. prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Szczegółowy zakres, terminy i miejsca wykonywania czynności, jak również wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie i terminy płatności, zostaną określone w umowach na ich wykonywanie.

Zgłoszeń można dokonywać:

1) osobiście w Sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim, ul. Ornecka 2d  w godz. 7:00 – 15:00

2) drogą mailową na adres: piw@lidzbarkwarminski.piw.gov.pl

3) poprzez platformę ePUAP, adres skrytki: /piwlidzbarkwarminski/skrytka

4) listownie na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Ornecka 2d, 11-100 Lidzbark Warmiński.

 

Warunki naboru

Termin (okres) realizacji zadań: Sposób i termin składania zgłoszeń przez lekarzy weterynarii i osób do wykonywania czynności pomocniczych, chętnych do wyznaczenia:

Zadania będą realizowane od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Osoby zainteresowane wyznaczeniem do wykonywania czynności urzędowych  w zakresie wymienionym w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, zobowiązane są do przedłożenia zgłoszenia wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.

Osoba starająca się o wyznaczenie, zgłasza pisemnie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim gotowość do wykonywania określonych czynności (wniosek o wyznaczenie), w terminie nieprzekraczalnym do dnia 8 grudnia 2023 r., na formularzu (zgłoszenie wstępnej gotowości  do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej). Druki można pobrać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim lub na stronie internetowej https://lidzbarkwarminski.piw.gov.pl w zakładce dotyczącej naboru na rok 2024.

Osoba starająca się o wyznaczenie przedstawia Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim dokumenty, stanowiące załączniki do wniosku:

 • kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 • aktualne zaświadczenie wydane przez właściwą okręgową radę lekarsko-weterynaryjną o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • zaświadczenie o odbyciu szkolenia BHP,
 • wypełnione oświadczenie Zleceniobiorcy (ubiegającego się o wyznaczenie) do celów powszechnego ubezpieczenia społecznego – zgodnie z wzorem PLW w Lidzbarku Warmińskim,
 • zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS,
 • zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku: lekarz weterynarii,
 • aktualne orzeczenie lekarskie wydane do celów sanitarno – epidemiologicznych oraz aktualny wynik badania okulistycznego – dotyczy osób ubiegających się o wyznaczenie do wykonywania czynności z zakresu badania zwierząt rzeźnych i mięsa, badania mięsa zwierząt łownych oraz osoby ubiegające się o wyznaczenie do wykonywania czynności z zakresu sprawowania kontroli w zakładach produkujących żywność zwierzęcego pochodzenia.
 • dokumentację potwierdzającą kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 7 lit. j rozporządzenia 2017/625.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Pisemną zgodę kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt w którym wnioskodawca jest zatrudniony (w ramach którego wnioskodawca świadczy usługi weterynaryjne).
 • Pisemną zgodę kierownika jednostki organizacyjnej inspekcji, w której kandydat jest zatrudniony – w przypadku lekarzy weterynarii będących pracownikami inspekcji weterynaryjnej.

 

Informacje uzupełniające

 

 1. Osoby spełniające wszystkie wymagania Powiatowy Lekarz Weterynarii wyznacza w drodze decyzji administracyjnej.
 2. Zgłoszenie osób ubiegających się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego, które to postępowanie będzie się toczyło z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.
 3. Wnioski zostaną rozpatrzone komisyjnie do 15 grudnia 2023 roku.
 4. Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi protokół zawierający listę proponowanych kandydatów do wyznaczenia spełniających wymogi określone przepisami prawa.
 5. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim wybiera z listy przedstawionej przez Komisję kandydatów do wyznaczenia oraz zawiadamia lekarzy weterynarii oraz inne osoby nie będące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wyznaczenia ich do czynności urzędowych.
 6. Powiatowy Lekarz Weterynarii zawiera z osobą wyznaczoną umowę cywilno – prawną na wykonywanie określonych czynności. Wykonywanie czynności określonych w umowie, nie stanowi zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.
 7. Po podpisaniu umowy Powiatowy Lekarz Weterynarii bezzwłocznie wystawia osobie wyznaczonej upoważnienie do wykonywania określonych czynności, wydaje odznakę identyfikacyjną oraz pieczęć „Urzędowego Lekarza Weterynarii”.
 8. Niepodpisanie umowy w określonym terminie, jest równoznaczne z rezygnacją osoby ubiegającej się o wyznaczenie.
 9. Wszelkich wyjaśnień w zakresie naboru udziela Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim.
 10. Ogłoszenie zamieszcza się na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim w dniu 28 listopada 2023 r. oraz na tablicy ogłoszeń Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim.

ogłoszenie o naborze

oświadczenie zleceniobiorcy

Oświadczenie_kandydata_o_korzystaniu_z_pełni_praw_publicznych

Oświadczenie_kandydata_o_nieskazaniu_prawomocnym_wyrokiem

Zgłoszenie wstępnej gotowości

zgoda na przetwarzanie danych

 

Ogłoszenie o naborze do czynności zleconych na 2023 rok

doc00945820221120074726

oświadczenie zleceniobiorcy

Oświadczenie_kandydata_o_korzystaniu_z_pełni_praw_publicznych

Oświadczenie_kandydata_o_nieskazaniu_prawomocnym_wyrokiem

Zgłoszenie wstępnej gotowości

zgoda na przetwarzanie danych

 

 

Ogłoszenie o naborze do czynności zleconych na 2022 rok

16 listopada 2021 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim poszukuje kandydatów do realizacji niżej wymienionych czynności w ramach umowy wyznaczenia

 1. szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,
 2. sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,
 3. badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,
 4. sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
 5. badania mięsa zwierząt łownych,
 6. sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich,
 7. pobierania próbek do badań.

Szczegółowy zakres, terminy i miejsca wykonywania czynności, jak również wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie i terminy płatności, zostaną określone w umowach na ich wykonywanie.

Warunki naboru

Wyznaczenia obejmują okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Wyznaczenie lekarzy weterynarii następuje wyłącznie w przypadku spełnienia kwalifikacji, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz.U.2004.89.860 z późn. zm.).

Osoba starająca się o wyznaczenie, zgłasza pisemnie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim gotowość do wykonywania określonych czynności (wniosek o wyznaczenie), w terminie nieprzekraczalnym do dnia 3 grudnia 2021 roku, na formularzu (zgłoszenie wstępnej gotowości  do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej). Druki można pobrać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim lub na stronie internetowej https://www.lidzbarkwarminski.piw.gov.pl/ w zakładce dotyczącej naboru na rok 2022.

Osoba starająca się o wyznaczenie przedstawia Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim dokumenty, stanowiące załączniki do wniosku:

 • kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 • aktualne zaświadczenie wydane przez właściwą okręgową radę lekarsko-weterynaryjną o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • zaświadczenie o odbyciu szkolenia BHP,
 • wypełnione oświadczenie Zleceniobiorcy (ubiegającego się o wyznaczenie) do celów powszechnego ubezpieczenia społecznego – zgodnie z wzorem PLW w Lidzbarku Warmińskim,
 • zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS,
 • aktualne orzeczenie lekarskie wydane do celów sanitarno – epidemiologicznych oraz aktualny wynik badania okulistycznego – dotyczy osób ubiegających się o wyznaczenie do wykonywania czynności z zakresu badania zwierząt rzeźnych i mięsa, badania mięsa zwierząt łownych oraz osoby ubiegające się o wyznaczenie do wykonywania czynności z zakresu sprawowania kontroli w zakładach produkujących żywność zwierzęcego pochodzenia.
 • zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku: lekarz weterynarii,
 • dokumentację potwierdzającą kwalifikacje wymagane od osób wyznaczonych  do wykonywania czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (jeśli dotyczy) tj.:
 • roczny staż pracy w zakładzie leczniczym dla zwierząt – w przypadku ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych, nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt, badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia;
 • 3 miesięczną praktykę w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie uboju zwierząt rzeźnych wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii –  w przypadku nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju, badania mięsa zwierząt łownych oraz nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia;
 • miesięczną praktykę w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie przetwórstwa mleka, wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii – w przypadku nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich;
 • miesięczną praktykę w powiatowym inspektoracie weterynarii, wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii – w przypadku pobierania próbek do badań;
 • odbycie kursu wytrawiania.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Pisemną zgodę kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt w którym wnioskodawca jest zatrudniony (w ramach którego wnioskodawca świadczy usługi weterynaryjne).
 • Pisemną zgodę kierownika jednostki organizacyjnej inspekcji, w której kandydat jest zatrudniony – w przypadku lekarzy weterynarii będących pracownikami inspekcji weterynaryjnej.

Informacje uzupełniające

 1. Osoby spełniające wszystkie wymagania Powiatowy Lekarz Weterynarii wyznacza w drodze decyzji administracyjnej.
 2. Zgłoszenie osób ubiegających się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego, które to postępowanie będzie się toczyło z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.
 3. Wnioski zostaną rozpatrzone komisyjnie do 10 grudnia 2021 roku.
 4. Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi protokół zawierający listę proponowanych kandydatów do wyznaczenia spełniających wymogi określone przepisami prawa.
 5. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim wybiera z listy przedstawionej przez Komisję kandydatów do wyznaczenia oraz zawiadamia lekarzy weterynarii oraz inne osoby nie będące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wyznaczenia ich do czynności urzędowych.
 6. Powiatowy Lekarz Weterynarii zawiera z osobą wyznaczoną umowę cywilno – prawną na wykonywanie określonych czynności. Umowa zawierana jest na okres obejmujący od 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Wykonywanie czynności określonych w umowie, nie stanowi zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.
 7. Po podpisaniu umowy Powiatowy Lekarz Weterynarii bezzwłocznie wystawia osobie wyznaczonej upoważnienie do wykonywania określonych czynności, wydaje odznakę identyfikacyjną oraz pieczęć „Urzędowego Lekarza Weterynarii”.
 8. Niepodpisanie umowy w określonym terminie, jest równoznaczne z rezygnacją osoby ubiegającej się o wyznaczenie.
 9. Wszelkich wyjaśnień w zakresie naboru udziela Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim.
 10. Ogłoszenie zamieszcza się na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim w dniu 17 listopada 2021 r. oraz na tablicy ogłoszeń Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim.

zgoda-na-przetwarzanie-danych-2

Oswiadczenie_kandydata_o_nieskazaniu_prawomocnym_wyrokiem

Oswiadczenie_kandydata_o_korzystaniu_z_pelni_praw_publicznych-1

oswiadczenie-zleceniobiorcy-1

deklaracja

 

Ogłoszenie o naborze do wykonywania czynności zleconych:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim poszukuje lekarzy weterynarii do sprawowania w ramach umowy wyznaczenia nadzoru nad skupem i przetwórstwem mleka w 2021 r. Szczegółowe informacje są dostępne w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim.

Ogłoszenie o naborze do czynności zleconych na 2021 rok

26 listopada 2020

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim poszukuje kandydatów do realizacji niżej wymienionych czynności w ramach umowy wyznaczenia

 1. szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,
 2. sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,
 3. badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,
 4. sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
 5. badania mięsa zwierząt łownych,
 6. sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich,
 7. pobierania próbek do badań.

Szczegółowy zakres, terminy i miejsca wykonywania czynności, jak również wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie i terminy płatności, zostaną określone w umowach na ich wykonywanie.

Warunki naboru

Wyznaczenia obejmują okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Wyznaczenie lekarzy weterynarii następuje wyłącznie w przypadku spełnienia kwalifikacji, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz.U.2004.89.860 z późn. zm.).

Osoba starająca się o wyznaczenie, zgłasza pisemnie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim gotowość do wykonywania określonych czynności (wniosek o wyznaczenie), w terminie nieprzekraczalnym do dnia 5 grudnia 2020 roku, na formularzu. Druki wniosków osoba zainteresowana wyznaczeniem pobiera w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim lub na stronie internetowej https://www.lidzbarkwarminski.piw.gov.pl/ w zakładce dotyczącej naboru na rok 2021.

Osoba starająca się o wyznaczenie przedstawia Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim dokumenty, stanowiące załączniki do wniosku:

 • kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 • aktualne zaświadczenie wydane przez właściwą okręgową radę lekarsko-weterynaryjną o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • zaświadczenie o odbyciu szkolenia BHP,
 • wypełnione oświadczenie Zleceniobiorcy (ubiegającego się o wyznaczenie) do celów powszechnego ubezpieczenia społecznego – zgodnie z wzorem PLW w Lidzbarku Warmińskim,
 • zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie wydane do celów sanitarno – epidemiologicznych oraz zaświadczenie o stanie zdrowia w tym aktualny wynik badania okulistycznego – dotyczy osób ubiegających się o wyznaczenie do wykonywania czynności z zakresu badania zwierząt rzeźnych i mięsa, badania mięsa zwierząt łownych oraz osoby ubiegające się o wyznaczenie do wykonywania czynności z zakresu sprawowania kontroli w zakładach produkujących żywność zwierzęcego pochodzenia.
 • zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku: lekarz weterynarii,
 • dokumentację potwierdzającą kwalifikacje wymagane od osób wyznaczonych  do wykonywania czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (jeśli dotyczy) tj.:
 • roczny staż pracy w zakładzie leczniczym dla zwierząt – w przypadku ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych, nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt, badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia;
 • 3 miesięczną praktykę w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie uboju zwierząt rzeźnych wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii –  w przypadku nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju, badania mięsa zwierząt łownych oraz nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia;
 • miesięczną praktykę w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie przetwórstwa mleka, wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii – w przypadku nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich;
 • miesięczną praktykę w powiatowym inspektoracie weterynarii, wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii – w przypadku pobierania próbek do badań;
 • odbycie kursu wytrawiania.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Pisemną zgodę kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt w którym wnioskodawca jest zatrudniony (w ramach którego wnioskodawca świadczy usługi weterynaryjne).
 • Pisemną zgodę kierownika jednostki organizacyjnej inspekcji w którym wyznaczona osoba jest zatrudniona – w przypadku lekarzy weterynarii będących pracownikami inspekcji weterynaryjnej.

Informacje uzupełniające

 1. Osoby spełniające wszystkie wymagania Powiatowy Lekarz Weterynarii wyznacza w drodze decyzji administracyjnej.
 2. Zgłoszenie osób ubiegających się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego, które to postępowanie będzie się toczyło z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.
 3. Wnioski zostaną rozpatrzone komisyjnie do 15 grudnia 2020 roku.
 4. Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi protokół zawierający listę proponowanych kandydatów do wyznaczenia spełniających wymogi określone przepisami prawa.
 5. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim wybiera z listy przedstawionej przez Komisję kandydatów do wyznaczenia oraz zawiadamia lekarzy weterynarii oraz inne osoby nie będące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wyznaczenia ich do czynności urzędowych.
 6. Powiatowy Lekarz Weterynarii zawiera z osobą wyznaczoną umowę cywilno – prawną na wykonywanie określonych czynności. Umowa zawierana jest na okres obejmujący od 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Wykonywanie czynności określonych w umowie, nie stanowi zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.
 7. Po podpisaniu umowy Powiatowy Lekarz Weterynarii bezzwłocznie wystawia osobie wyznaczonej upoważnienie do wykonywania określonych czynności, wydaje odznakę identyfikacyjną oraz pieczęć „Urzędowego Lekarza Weterynarii”.
 8. Niepodpisanie umowy w określonym terminie, jest równoznaczne z rezygnacją osoby ubiegającej się o wyznaczenie.
 9. Wszelkich wyjaśnień w zakresie naboru udziela Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim.
 10. Ogłoszenie zamieszcza się na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim w dniu 26 listopada 2020 r. oraz na tablicy ogłoszeń Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim.

zgoda-na-przetwarzanie-danych-1

wniosek-o-wyznaczenie-1

oswiadczenie-zleceniobiorcy

Oswiadczenie_kandydata_o_nieskazaniu_prawomocnym_wyrokiem-1

Oswiadczenie_kandydata_o_korzystaniu_z_pelni_praw_publicznych

 

Opublikował(a): Anna Piesik

Ostatnia zmiana:

Nabór urzędowych lekarzy weterynarii
Przewiń na górę