Ochrona danych osobowych

-> KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA

          Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim  przywiązuje istotną wagę do poszanowania pracowników, klientów, osób współpracujących ,osób korzystających z formy elektronicznego kontaktu , serwisu e-usług i świadczonych usług. Zależy nam, aby każda osoba fizyczna, której dane przetwarzamy dokładnie wiedziała, jakie dane pozyskujemy i jak może chronić swoją prywatność.

         Zgodnie z wymaganiami art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwane dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ;

 Powiatowy Lekarz Weterynarii  w Lidzbarku Warmińskim  (zwany dalej administratorem danych) z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim ul. Ornecka 2d, 11-100 kontakt: telefon 89 767 22 22 ;  e-mail: piw@lidzbarkwarminski.piw.gov.pl

 1. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii sprawuje Inspektor Ochrony Danych: Marek Czechowski e-mail: iod@lidzbarkwarminski.piw.gov.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora Danych osobowych
 2. Cel przetwarzania i podstawa prawna
 • W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii, dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych  i  prawnie   uzasadnionych  celach i nie przetwarza się ich dalej w sposób niezgodny    z tymi celami.
 • Celem przetwarzania danych osobowych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii jest wypełnianie obowiązków publicznych nałożonych na nią przepisami prawa.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań przez Administratora Danych określonych in. w art 3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej tj ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego
 1. Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jest adekwatny do celów wynikających z:
 2. Wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi podstawa art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia RODO
 3. realizacji działań prowadzonych na podstawie udzielonych zgód, m.in. dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji. W każdym przypadku zbierana od Pani/Pana zgoda będzie wskazywała m.in. cel przetwarzania danych, który w oparciu  o tę zgodę realizujemy (podstawa prawna:, art. 6 ust. 1 lit. a) lub  9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO ;
 4. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, , w związku z realizacją zadań wynikających z  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej podstawa prawna: Rozporządzenie 6 ust. 1 lit. c) RODO
 5. wypełnienie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obowiązku podatkowego –zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 6. kontaktowanie się z Państwem w celach informacyjnych, np. w celu potwierdzenia bądź zmiany/odwołania terminu wizyty/kontroli, informowania o zakresie kontroli –zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO,;
 7. zapewnienie możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń –zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO;
 8. W celu bieżącego kontaktu wynikającego z zawartej umowy lub z podjętych działań zmierzających do jej zawarcia lub innych czynności niezbędnych do realizacji zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
 9. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:
 • prawo dostępu do własnych danych osobowych,
 • prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania – w sytuacjach przewidzianych prawem,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2 w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż wskazany   w przepisach o archiwizacji (zasady klasyfikacji oraz okres przechowywania danych) .

 

   Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

-> KLAUZULA INFORMACYJNA SKARGI /WNIOSKI

Zgodnie z  art. 13 ust.1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej: RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

 Powiatowy Lekarz Weterynarii   w Lidzbarku Warmińskim  (zwany dalej administratorem danych) z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim, ul. Ornecka 2d, 11-100, .kontakt: telefon 89 767 22 22 ;                                 e-mail: piw@lidzbarkwarminski.piw.gov.pl ; skrytka ePUAP: piwlidzbarkwarminski.

 1. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii sprawuje Inspektor Ochrony Danych: Marek Czechowski
  – e-mail: iod@lidzbarkwarminski.piw.gov.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora danych osobowych
 2. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
 4. Pani /Pana dane osobowe:
 • będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
 1. Powiatowi Inspektorat Weterynarii nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.
 2. Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.
 1. Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 ul. Stawki 2, Warszawa
 1. Podane przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne, gdyż wynika to z przepisów Działu VIII Kodeku Postępowania Administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji  przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.”

 

-> KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KONTRAHENTA ORAZ DLA OSÓB PODANYCH DO KONTAKTU  W RAMACH ZAWIERANYCH  UMÓW, PRACOWNIKÓW KONTRAHENTA, JEGO WSPÓŁPRACOWNIKÓW, KONSULTANTÓW, DORADCÓW LUB PODWYKONAWCÓW ZAANGAŻOWANYCH   W REALIZACJĘ PRZEDMIOTU UMOWY, OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z  art. 13 ust.1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej: RODO) informuję, iż:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim  (zwany dalej administratorem danych) z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim ul. Ornecka 2d, 11-100 .kontakt: telefon 89 767 22 22 ; e-mail: piw@lidzbarkwarminski.piw.gov.pl ; skrytka ePUAP: piwlidzbarkwarminski.
 2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii sprawuje Inspektor Ochrony Danych: Marek Czechowski
  – e-mail: iod@lidzbarkwarminski.piw.gov.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora danych osobowych
 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane w formie papierowej oraz elektronicznej.
 2. Państwa dane osobowe zostały pozyskane w związku z zawarciem lub zamiarem zawarcia umowy z Administratorem i zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa albo zostały podane przez Państwa pracodawcę/zleceniodawcę w związku z wykonywanymi obowiązkami wynikającymi ze stosunku pracy/umowy cywilnoprawnej.
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, które są niezbędne do realizacji niżej wymienionych celów, jakimi mogą być:
 1. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 2. spełnienia obowiązków prawnych Zleceniodawcy/Zamawiającego wynikających z właściwych przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO;
 3. spełnienie obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa np. wydawanie upoważnień lub zachowanie potwierdzenia spełnienia obowiązku informacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 4. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO prawnie uzasadniony interes PIW, dochodzenie i obrona roszczeń w stosunku do Państwa lub podmiotów zewnętrznych;
 5. zawarcie i wykonanie umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 6. zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia poprzez monitoring wizyjny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 7. spełnienie obowiązku prawnego związanego z możliwością nadania uprawnienia dostępu do informacji niejawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO ;
 8. spełnienie obowiązków podatkowych oraz rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 9. spełnienie obowiązków BHP na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 10. bieżąca komunikacja wewnątrz i na zewnątrz PIW na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci kontaktowania się z Państwem oraz Państwa z innymi osobami w ramach wykonywania obowiązków służbowych – dane będą przechowywane do czasu ustania potrzeby kontaktu
 11. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przechowywania danych na potrzeby archiwizacji, podatkowe, księgowe, BHP, wynikające z przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa w tym prawa pracy, a także z uwagi na przedawnienie roszczeń  w stosunku do Administratora.
 12. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane właściwym organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz w ramach udzielania informacji publicznej w przypadku Państwa udziału w zamówieniach publicznych, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją usług na rzecz Administratora, w zakresie swoich obowiązków służbowych, na podstawie upoważnienia, kancelarii prawnej, dostawcom oprogramowania, zewnętrznym audytorom, zleceniobiorcom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, a także bankom, kurierom, podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe, ubezpieczycielom.
 13. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 14. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 15. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
 16. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00–193) przy ul. Stawki 2, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
 17. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości zrealizowania współpracy z Administratorem.

Opublikował(a): Anna Piesik

Ostatnia zmiana:

Ochrona danych osobowych
Przewiń na górę