ZAGROŻENIE WYNIKAJĄCE Z OBGRYZANIA OGONÓW U ŚWIŃ

WYTYCZNE GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII DOTYCZĄCE PRZEPROWADZANIA SZCZEGÓŁOWEJ ANALIZY RYZYKA W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM WYSTĄPIENIA OBGRYZANIA OGONÓW U ŚWIŃ ORAZ STOSOWANIA MATERIAŁÓW WZBOGACAJĄCYCH ŚRODOWISKO DLA ŚWIŃ

 

Na stronie Głównego Lekarza Weterynarii

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/ochrona-zwierzat-gospodarskich

umieszczono wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii, opracowane z inicjatywy Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, w związku z działaniami zaleconymi przez Komisję Europejską w zakresie:

– przeprowadzania szczegółowej analizy ryzyka w związku z zagrożeniem wystąpienia obgryzania ogonów u świń, oraz

– stosowania materiałów wzbogacających środowisko dla świń.

Powyższe dokumenty są skierowane przede wszystkim do rolników jako pomoc przy wdrażaniu przepisów rozporządzenia MRiRW z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. nr. 56, poz. 344), tj.:

  • „§ 21. Świniom zapewnia się stały dostęp do materiałów i przedmiotów absorbujących ich uwagę, w szczególności słomy, siana, drewna i trocin, o jakości niewywierającej szkodliwego wpływu na ich zdrowie.
  • § 23.5. Przed wykonaniem zabiegów, o których mowa w ust. 4 (redukcją kłów u prosiąt
    i knurów; obcinaniem części ogona), podejmuje się środki zapobiegające okaleczeniu świń, w szczególności zmieniając warunki ich utrzymywania”

oraz Zaleceń Komisji (UE) 2016/336 z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie stosowania dyrektywy Rady 2008/120/WE ustanawiającej minimalne normy ochrony świń, w odniesieniu do środków ograniczających potrzebę obcinania ogonów.

Powiatowy lekarz weterynarii powinien podczas kontroli dobrostanu w gospodarstwach utrzymujących świnie, zapoznać się z dokumentami dotyczącymi kontroli stad przeprowadzonych przez rolnika. Wytyczne dotyczące analizy ryzyka zawierają wzór protokołu jaki powinien zostać sporządzony przez rolnika. Biorąc pod uwagę, że zawarty w wytycznych wzór protokołu obowiązuje jedynie Inspekcję Weterynaryjną, a rolnicy mogą dobrowolnie wykorzystać ww. wzór, powiatowy lekarz weterynarii powinien wymagać, aby rolnik dokumentując przeprowadzane kontrole stada, sporządzał protokół zawierający informacje, które zostały zawarte we wzorze.

 

Wytyczne dotyczące stosowania materiałów wzbogacających środowisko dla świń

wytyczne – analiza ryzyka

Opublikował(a): Grzegorz Knorowski

Ostatnia zmiana:

ZAGROŻENIE WYNIKAJĄCE Z OBGRYZANIA OGONÓW U ŚWIŃ
Przewiń na górę